Persondatapolitik for patientbehandling ved KINETIC

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

Når du kommer i behandling i klinikken noterer vi oplysninger omkring dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage.De nærmere regler findes autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28 juli 2016 om 1090 autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv notere om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner som for eksempel din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opretholde dine oplysninger sikkert og fortroligt.Vi kan også opbevare andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og f [ indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7]

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug af udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk 1, litra a indtil 25. maj 2018: persodatalovens §6, stk 1, nr.1.

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt i blandt vores personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Dette vil typisk være til andre sundhedsperson som din læge. Se nærmere i sundhedsloven kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug af afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af dit forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til disse, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er bestemt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum 5 år fra seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsen §15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne.
 

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men mener du der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

5. Klage
 

KLager over vores behandlinger af dine personoplysninger kan indgives til datatilsynet, Borgergade 28, 5 sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med regelerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen af Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk